Czynności notarialne

    Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
    Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
    Notariusz udziela również stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynnościach na podstawie prawem przewidzianych dokumentów.

    Notariusz dokonuje czynności przewidzianych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie tj.:
  1. sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy warunkowe, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółki, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty.
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku);
  3. sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu);
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły (m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni);
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.Copyright epiprojekt