Dokumenty

    Czynności dokonywane w Kancelarii Notarialnej wymagają uprzedniego dostarczenia do Kancelarii dokumentów.
    Poniżej podajemy podstawowe dokumenty wymagane do poszczególnych czynności.
    Rodzaj niezbędnych dokumentów zależy od charakteru dokonywanej czynności. Z uwagi na indywidualny charakter niektórych czynności, mogą być wymagane dodatkowo inne dokumenty niż wykazane poniżej.
    Informację dotyczącą dokumentów oraz miejsc w których można je uzyskać podajemy również osobiście w Kancelarii, telefonicznie lub mailowo.

 1. umowa zbycia (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku) nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  1. dla lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - numer księgi wieczystej, zaświadczenie o braku zaległości w czynszu, wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali,
  2. dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie, zaświadczenie o braku zaległości w czynszu oraz zaświadczenie o braku księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej jeśli została założona,
  3. dla obu praw - podstawa nabycia lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
  4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn lub zaświadczenie o tym, że taki podatek się nie należał - w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku).
 1. umowa zbycia (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku) nieruchomości gruntowej:
  1. numer księgi wieczystej,
  2. wypis z rejestru gruntów,
  3. podstawa nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, Akt Własności Ziemi itp.),
  4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn lub zaświadczenie o tym, że taki podatek się nie należał - w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
  5. wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli działka odłączana będzie do nowej księgi wieczystej,
  6. ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości wraz z mapą z projektem podziału jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po dokonanym podziale geodezyjnym.
 1. akt poświadczenia dziedziczenia:
  1. odpis skrócony aktu zgonu,
  2. numer PESEL osoby zmarłej,
  3. odpisy skrócone aktów urodzenia oraz aktów małżeństwa (w przypadku zamężnych kobiet) spadkobierców,
  4. testament, jeżeli został sporządzony,
  5. numer księgi wieczystej, jeżeli spadkodawca był właścicielem nieruchomości.
 1. pełnomocnictwo:
  1. dane pełnomocnika,
  2. dane dotyczące nieruchomości, gdy pełnomocnictwo umocowywać ma do konkretnej czynności np. sprzedaży nieruchomości.
 1. testament:
  1. dane spadkobierców,
  2. dane przedmiotu zapisu, jeżeli spadkodawca chce rozporządzić majątkiem spadkowym w postaci zapisu.
    
Ponadto, do dokonania czynności należy dostarczyć dane osób będących stronami aktu (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu).
    Jeżeli strona czynności ma być reprezentowana przez pełnomocnika, należy wcześniej poinformować o tej okoliczności i dostarczyć w oryginale wypis pełnomocnictwa.

Copyright epiprojekt